Søg
Close this search box.

Reglementer

Afdelingens regler

Her står reglerne for, hvordan du skal forholde dig i og omkring din bolig, så afdelingen bliver et godt sted at bo for både dig og dine medbeboere.

Her står reglerne for, hvad du må ændre i, og ved din bolig.

Her står reglerne for, hvordan du skal vedligeholde din bolig i boperioden, og hvordan reglerne er for boligens vedligeholdelsestilstand ved fraflytning.

Her står hvilken vedligeholdelsesstandard boligen skal have ved indflytning – og dermed også hvilke krav der er til fraflytter.

Du modtager hermed et stk. elektronisk brik med nummer:
Brikken er personlig og må ikke udlånes til uvedkommende!
Bortkommer brikken, skal det straks meddeles til ejendomskontoret.
Ny brik kan bestilles på ejendomskontoret og du vil blive opkrævet 100,00 kr. til dækning af omkostningerne.
Brikken skal tilbageleveres til ejendomskontoret ved evt. fraflytning af lejemålet.
Undgå at brikken kommer i nærheden af magnetfelter da dette ødelægger kodningen.

Ordensreglement

Hent vores reglement som PDF-fil her
Opdateret - 22. september 2021

Rådighedskatalog

Hent vores katalog som PDF-fil her
Opdateret - 22. september 2021

Vedligeholdelsesreglement

Hent vores reglement som PDF-fil her:

Vedligeholdelsesstandard

Hent vores standard som PDF-fil her:

Model A

Normal istandsættelse

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb – kort fortalt

Ved indflytning overtages lejemålet normalistandsat. Det vil sige at lofter og vægge fremtræder ny istandsatte og lejemålet er rengjort efter håndværkere.
Øvrige bygningsdele som gulve, døre, paneler, radiatorer, rør osv kan ikke påregnes at være ny istandsat. Her definerer afdelingens vedligeholdelsesstandard graden af slitage/istandsættelse.
Ved fraflytning betaler lejeren for normalistandsættelse af lejemålet, men udlejer overtager gradvist denne forpligtigelse med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder (100 måneder) vil udlejer derfor have overtaget udgiften til normalistandsættelse.

Normal istandsættelse

Med virkning fra den 1.oktober 2022 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer

Reglernes ikrafttræden

a. Med virkning fra den 1.oktober 2022 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer

​​Vedligeholdelses-reglement og lejekontrakt

b. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de
bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i
lejekontrakten. Vedligeholdelsesreglementet gælder altså, uanset
hvad der står i lejekontrakten.

Normalistandsættelse

c. Ved fraflytning istandsættes boligens vægge og lofter med
nødvendig hvidtning, maling og tapetsering, og der rengøres efter
håndværkerne. Nærmere om betaling herfor under afsnittet
fraflytning.

d. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af
pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af
parterne indbringes for beboerklagenævnet.

a. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligens vægge og lofter er istandsat med hvidtning, maling og tapetsering.
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsat.

b. Ved lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende Vedligeholdelsesstandard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

c. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet. Hvis lejeren ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten, sendes denne til lejeren senest 14 dage efter.

d. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

e. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

a. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

​​Særlig udvendig vedligeholdelse

b. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset
fra almindeligt slid og ælde.

c. Er der noget som lejeren skal vedligeholde uden for boligen, er bestemmelserne anført i Vedligeholdelses- og ordensreglement.

d. I afdelingen kan ikke indgås individuelle aftaler mellem udlejer og lejer om udvendig vedligeholdelse af det lejede mod
huslejereduktion.

Udlejerens vedligeholdelsespligt

e. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe ( kun i Langhuset ), komfurer og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

Udlejers adgang til boligerne

f. Lejer skal give udlejer adgang til det lejede, når det er nødvendigt.

Boligerne

for udlejer at besigtige bygningsdele inden/uden for boligen, som kræver en særlig opmærksomhed og behandling – for at imødegå uforholdsmæssigt store vedligeholdelsesudgifter. Forud for besøget vil lejerne modtage et passende varsel herom.

Låse og nøgler

g. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse.

Anmeldelse af skader

h. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af punkt 4e.

Haver

i. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele  dette til udlejeren. Undlades en sådan meddelelse, skal lejeren betale for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

j. Lejer skal sørge for at klippe hækken rundt om haven på alle sider. Hækkene skal holdes i en højde på højst 1,8 meter.

k. Arealerne ved boligens indgangspartier og de steder, hvor der ligger fliser, skal lejer holde rene og vedligeholde.

l. I øvrigt henvises der til afdelingens havekatalog.

m. Der henvises endvidere til lokalplan 56 for Rødovre Kommune.

Normalistandsættelse ved fraflytning

a. Ved fraflytning behøver lejerne ikke at foretage sig noget i forbindelse med normalistandsættelse. Udlejer sørger for:

 – Hvidtning eller maling af lofter og overvægge.
 – Maling eller  – Tapetsering af vægge
Rengøring.

Eventuel afrensning af gammelt tapet for ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre afrensningen skyldes, at tapetet ikke er opsat fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i Vedligeholdelsesstandarden.

Faktisk istandsættelse

b. Den fraflyttende lejer betaler normalistandsættelsen men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 8 år og 4 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

Undladelse af normalistandsættelse

c. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

Misligholdelse

d. Lejeren betaler alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

e. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

Ekstraordinær rengøring

f. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse.

Fraflytningsrapport

g. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

h. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår

Hvilket normalistandsættelsesbeløb, der er til lejemålet.
Hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse.
Hvilke der betales af udlejeren.

i. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

Oplysning om istandsættelsesudgifter

j. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

Endelig opgørelse

k. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættel-sesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

l. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

Arbejdets udførelse

m. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

Istandsættelse ved bytning

n. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

Scroll to Top